สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมพลาธิการทหารอากาศ จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อรายงานผลกิจการ ประจำปี ๖๐ ให้แก่สมาชิกทราบ วันที่ ๙ พ.ย.๖๐ ณ ห้องประชุม พธ.ทอ.๒

น.อ.อนันต์ ผาสุข เสธ.พธ.ทอ. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวน สังกัด บก.พธ.ทอ. เป็นจ่าอากาศเอกหญิง ๑ คน  ได้แก่ จ.ท.หญิงฏาณิพัฐ ภัทร์รพีย์ เป็น จ่าอากาศโทหญิง ๑ คน ได้แก่ จ.ต.หญิง ณัฐกฤตา มะโนสุวรรณ วันที่ ๙ พ.ย.๖๐ เวลา ๐๘๓๐ ณ ห้องประชุม พธ.ทอ.๑

น.อ.ยุทธ นวลพลอย ผอ.กวก.พธ.ทอ.  เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของกำลังพล พธ.ทอ. ระยะเวลา ๕๐ ชม. ตั้งแต่ ๒ พ.ย. - ๑๘ ธ.ค.๖๐ ณ ศูนย์การเรียนรู้การจัดซื้อจัดจ้าง กวก.พธ.ทอ. มีผู้เข้าร่วมโครงการข้าราชการชั้นยศ จ.ต. - น.ท. ลูกจากประจำ และหนักงานราชการ จำนวน ๒๐ คน เมื่อวันที่ ๒ พ.ย.๖๐

น.อ.ศรสิต กีรติพล รอง จก.พธ.ทอ. เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมทางวิชาการสายวิทยาการพลาธิการด้านการจัดหา เพื่อเสริมสร้างความรู้ความชำนาญด้านการจัดหาแก่กำลังพล ทอ. โดยมีระยะเวลา ๒ วัน ตั้งแต่ ๑ - ๒ พ.ย.๖๐ มีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นข้าราชการชั้นยศ จ.ต. - น.ท. และพนักงานราชการ จำนวน ๖๐ คน วันที่ ๑ พ.ย.๖๐ เวลา ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม พธ.ทอ.๒

ดำเนินการโดยหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพลาธิการทหารอากาศ

ลิขสิทธิ์ © 2559 กรมพลาธิการทหารอากาศ