น.อ.ยุทธ นวลพลอย ผอ.กวก.พธ.ทอ. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการประกอบเลี้ยง โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมเป็นข้าราชการชั้นยศ จ.ต - น.ต. และพนักงานราชการจำนวน ๔๐ คน ตั้งแต่วันที่ ๖ - ๘ ธ.ค. ๖๐ ณ ห้องประชุม พธ.ทอ.๒

น.อ.ศรสิต กีรติพล รอง จก.พธ.ทอ. เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมทางวิชาการสายวิทยาการพัสดุ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นข้าราชการชั้นยศ จ.ต. - น.ท., ข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร จำนวน ๘๐ คน มีระยะเวลาประชุม ๒ วัน ตั้งแต่ ๒๙ - ๓๐ พ.ย.๖๐ ณ ห้องประชุม พธ.ทอ.๒

น.อ.ศรสิต กีรติพล รอง จก.พธ.ทอ.  ให้การต้อนรับ น.อ.บุญช่วย คำวา รอง จก.สบ.ทอ. และคณะ เข้ารับฟังการบรรยายสรุปกิจการสารบรรณ การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และการบันทึกประวัติของหน่วยของ พธ.ทอ. ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๓ พ.ย.๖๐ ณ ห้องประชุม พธ.ทอ.๑

น.อ.ยุทธ นวลพลอย ผอ.กวก.พธ.ทอ. เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรเจ้าหน้าที่พัสดุ รุ่นที่ ๔๒ สำหรับการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ระยะเวลาศึกษาตั้งแต่ ๑๓ พ.ย. - ๙ ก.พ.๖๑ ณ ห้องเรียน กวก.พธ.ทอ. ระยะเวลาการศึกษา ๑๒ สัปดาห์ โดยมีผู้เข้ารับการศึกษาเป็นข้าราชการชั้นยศ จ.ต. - พ.อ.อ. จำนวน ๔๐ คน เมื่อวันที่ ๑๓ พ.ย.๖๐ เวลา ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม พธ.ทอ.๒ห

เริ่มต้นก่อนหน้า123ต่อไปสุดท้าย
หน้า 1 จาก 3

ดำเนินการโดยหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพลาธิการทหารอากาศ

ลิขสิทธิ์ © 2559 กรมพลาธิการทหารอากาศ