กิจกรรม

กิจกรรม (6)

สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมพลาธิการทหารอากาศ จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อรายงานผลกิจการ ประจำปี ๖๐ ให้แก่สมาชิกทราบ วันที่ ๙ พ.ย.๖๐ ณ ห้องประชุม พธ.ทอ.๒

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวน

เขียนโดย

น.อ.อนันต์ ผาสุข เสธ.พธ.ทอ. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวน สังกัด บก.พธ.ทอ. เป็นจ่าอากาศเอกหญิง ๑ คน  ได้แก่ จ.ท.หญิงฏาณิพัฐ ภัทร์รพีย์ เป็น จ่าอากาศโทหญิง ๑ คน ได้แก่ จ.ต.หญิง ณัฐกฤตา มะโนสุวรรณ วันที่ ๙ พ.ย.๖๐ เวลา ๐๘๓๐ ณ ห้องประชุม พธ.ทอ.๑

น.อ.ยุทธ นวลพลอย ผอ.กวก.พธ.ทอ.  เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของกำลังพล พธ.ทอ. ระยะเวลา ๕๐ ชม. ตั้งแต่ ๒ พ.ย. - ๑๘ ธ.ค.๖๐ ณ ศูนย์การเรียนรู้การจัดซื้อจัดจ้าง กวก.พธ.ทอ. มีผู้เข้าร่วมโครงการข้าราชการชั้นยศ จ.ต. - น.ท. ลูกจากประจำ และหนักงานราชการ จำนวน ๒๐ คน เมื่อวันที่ ๒ พ.ย.๖๐

น.อ.ศรสิต กีรติพล รอง จก.พธ.ทอ. เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมทางวิชาการสายวิทยาการพลาธิการด้านการจัดหา เพื่อเสริมสร้างความรู้ความชำนาญด้านการจัดหาแก่กำลังพล ทอ. โดยมีระยะเวลา ๒ วัน ตั้งแต่ ๑ - ๒ พ.ย.๖๐ มีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นข้าราชการชั้นยศ จ.ต. - น.ท. และพนักงานราชการ จำนวน ๖๐ คน วันที่ ๑ พ.ย.๖๐ เวลา ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม พธ.ทอ.๒

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

พิธีรับ - ส่งหน้าที่เจ้ากรมพลาธิการทหารอากาศ

เขียนโดย

พล.อ.ต.พีระพล แก้วมณีโชติ จก.พธ.ทอ. ทำพิธีส่งมอบหน้าที่ จก.พธ.ทอ. ให้แก่ น.อ.สุระ ไชโย รอง จก.พธ.ทอ. ที่ได้รับพระราชทานโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง จก.พธ.ทอ. เมื่อวันอังคารที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ,๑๑๐๐ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารกองบังคับการ กรมพลาธิการทหารอากาศ

พล.อ.ต.พีระพล แก้วมณีโชติ จก.พธ.ทอ. และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ร่วมต้อนรับการตรวจเยี่ยมหน่วย พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง ผบ.ทอ. และคณะ เพื่อรับทราบ
ภารกิจ, การจัดส่วนราชการ, สถานภาพกำลังพล, สถานภาพงบประมาณ, นโยบาย ผบ.ทอ.ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ และการนำนโยบายไปสู่ขั้นตอนการปฏืบัตืโดยมีตัวชี้วัดชัดเจน, ข้อขัดข้องข้อเสนอแนะ กิจการต่าง ๆ ของ พธ.ทอ. เมื่อ ๑๕ ส.ค.๖๐ เวลา ๑๓๐๐ ณ ผงน.พธ.ทอ.

NaYoBy60 61policycoremailEnglishPracticeTestsImageinformation Services.gifebookUntitledrtaf mailalertIntranetvision58Guardbanner sst new banner quicklink RTAF Login
Shop1R60

ดำเนินการโดยหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพลาธิการทหารอากาศ

ลิขสิทธิ์ © 2559 กรมพลาธิการทหารอากาศ