๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ วันคล้ายวันสถาปณา พธ.ทอ.ครั้งที่ ๖๙

 

 

กิจกรรม

กิจกรรม (159)

พล.อ.ต.พีระพล แก้วมณีโชติ จก.พธ.ทอ. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตรดังนี้
เป็นว่าที่ ร.ท. จำนวน ๖ คน คือ ๑. ร.ต.เจษฎา เส็งจีน ๒. ร.ต.พลกฤต ธนะสังข์ ๓. ร.ต.วันชัย อุทัยชาติ ๔. ร.ต.ศรันย์ พันธ์อุ่น ๕. ร.ต.อนนท์ สุขมหันต์ ๖. ร.ต. สรายุทธ บูรณบุณย์
เป็นว่าที่ ร.ต. จำนวน ๕ คน คือ ๑. พ.อ.อ.ฉัตรกล้า นิดกระโทก ๒. พ.อ.อ.นิรัญ ยาเขียว ๓. พ.อ.อ.พิทตินันท์ พุ่มหนุน ๔. พ.อ.อ.ภูวไนย ปรีชาชัยพานิช ๕. พ.อ.อ.วรวรรธน์ วรวัชร์รุ่งเจริญ  เมื่อวันที่ ๑๑ ก.ย.๖๐ เวลา ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม พธ.ทอ.๑

พล.อ.ต.พีระพล แก้วมณีโชติ จก.พธ.ทอ. และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ร่วมต้อนรับการตรวจเยี่ยมหน่วย พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง ผบ.ทอ. และคณะ เพื่อรับทราบ
ภารกิจ, การจัดส่วนราชการ, สถานภาพกำลังพล, สถานภาพงบประมาณ, นโยบาย ผบ.ทอ.ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ และการนำนโยบายไปสู่ขั้นตอนการปฏืบัตืโดยมีตัวชี้วัดชัดเจน, ข้อขัดข้องข้อเสนอแนะ กิจการต่าง ๆ ของ พธ.ทอ. เมื่อ ๑๕ ส.ค.๖๐ เวลา ๑๓๐๐ ณ ผงน.พธ.ทอ.

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

พธ.ทอ.จัดกิจกรรมทำความสะอาด (Big Cleaning Day)

เขียนโดย

น.อ.ศรสิต กีรติพล เสธ.พธ.ทอ. เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) อาคารสถานที่ทำงานและบริเวณพื้นที่รับผิดชอบให้มีความสะอาดเรียบร้อย เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินินาถ 

น.อ.ศรสิต กีรติพล เสธ.พธ.ทอ. เป็นประธานพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรเจ้าหน้าที่พัสดุรุ่น ๔๑ สำหรับการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระยะเวลาศึกษาระหว่าง ๑๖ พ.ค. - ๑๑ ส.ค.๖๐ โดยมีผู้เข้ารับการศึกษาเป็นข้าราชการชั้นยศ จ.ต- พ.อ.อ. และข้าราชการกลโหมพลเรือนต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร จำนวน ๔๐ คน วันที่ ๑๑ ส.ค.๖๐ เวลา ๐๙๓๐ ณ ห้องประชุม พธ.ทอ.๒

พธ.ทอ.ร่วมกิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ ดอก เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนเป็นการแสดงความอาลัยแด่พระองค์ท่าน เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารอเนกประสงค์ชาวฟ้า สโมสรทหารอากาศชั้นประทวน (ท่าดินแดง)

พล.อ.ต.พีระพล แก้วมณีโชติ จก.พธ.ทอ. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตรดังนี้
เป็นว่าที่ ร.อ. จำนวน ๑ คน คือ ๑. ร.ท.เอกจรัญ หน่ายมี
เป็นว่าที่ ร.ท. จำนวน ๖ คน คือ ๑. ร.ต.นิวัฒน์ สร้อยพลอย ๒. ร.ต.พัศพงษ์ เนื้อเย็น ๓. ร.ต.วัชรินทร์ เจริญศิริ ๔. ร.ต.สนธยา ศรีโสภณ ๕. ร.ต.สิทธิศักดิ์ ภารัตนวงศ์
๖. ร.ต.หญิง ลักขณา พุ่มมาลา
เมื่อวันที่ ๑๑ ก.ค.๖๐ เวลา ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม พธ.ทอ.๑

พล.อ.ต.พีระพล แก้วมณีโชติ จก.พธ.ทอ. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตรดังนี้

เป็นว่าที่ น.ท. จำนวน ๑ คน คือ น.ต.ณรงค์ ศรีอาจ

เป็นว่าที่ ร.อ. จำนวน ๑ คน คือ ร.ท.ศักรินทร์ ไกรรส 

เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ค.๖๐ เวลา ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม พธ.ทอ.๓

 

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

พืธีมอบทุนการศึกษา พธ.ทอ.ประจำปี ๖๐

เขียนโดย

พล.อ.ต.พีระพล แก้วมณีโชติ จก.พธ.ทอ. เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาของ ทอ.ประจำปี ๖๐ จำนวน ๙๕ ทุน วันที่ ๕ พ.ค.๖๐ ณ ห้องประชุม พธ.ทอ.๒

พล.อ.ต.พีระพล แก้วมณีโชติ จก.พธ.ทอ. เป็นประธานกล่าวปิดโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่บริการอาหารและจัดเลี้ยง ระยะเวลา ๗๐ ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา ๑๘ เม.ย. - ๒ พ.ค.๖๐ ณ ห้องเรียน กวก.พธ.ทอ. โดยมีผู้เข้าฝึกอบรมจำนวน ๒๐ คน เมื่อวันที่ ๒ พ.ค.๖๐  เวลา ๐๙๐๐ น.

พธ.ทอ. ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่น ๖๑ เข้าเยี่ยมชมกิจการและรับฟังบรรยายสรุปกิจการของ พธ.ทอ. วันที่ ๒๘ เม.ย.๖๐ เวลา ๑๐๐๐ น ณ ห้องประชุม พธ.ทอ.๑

เริ่มต้นก่อนหน้า12345678910ต่อไปสุดท้าย
หน้า 1 จาก 12

NaYoBy60 61policycoremailEnglishPracticeTestsImageinformation Services.gifebookUntitledrtaf mailalertIntranetvision58Guardbanner sst new banner quicklink RTAF Login
Shop1R60

ดำเนินการโดยหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพลาธิการทหารอากาศ

ลิขสิทธิ์ © 2559 กรมพลาธิการทหารอากาศ