วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

พธ.ทอ.เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการประกอบเลี้ยง

เขียนโดย 

น.อ.ยุทธ นวลพลอย ผอ.กวก.พธ.ทอ. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการประกอบเลี้ยง โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมเป็นข้าราชการชั้นยศ จ.ต - น.ต. และพนักงานราชการจำนวน ๔๐ คน ตั้งแต่วันที่ ๖ - ๘ ธ.ค. ๖๐ ณ ห้องประชุม พธ.ทอ.๒

อ่าน 13 เวลา

ดำเนินการโดยหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพลาธิการทหารอากาศ

ลิขสิทธิ์ © 2559 กรมพลาธิการทหารอากาศ