วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวน

เขียนโดย 

น.อ.อนันต์ ผาสุข เสธ.พธ.ทอ. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวน สังกัด บก.พธ.ทอ. เป็นจ่าอากาศเอกหญิง ๑ คน  ได้แก่ จ.ท.หญิงฏาณิพัฐ ภัทร์รพีย์ เป็น จ่าอากาศโทหญิง ๑ คน ได้แก่ จ.ต.หญิง ณัฐกฤตา มะโนสุวรรณ วันที่ ๙ พ.ย.๖๐ เวลา ๐๘๓๐ ณ ห้องประชุม พธ.ทอ.๑

อ่าน 96 เวลา

ดำเนินการโดยหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพลาธิการทหารอากาศ

ลิขสิทธิ์ © 2559 กรมพลาธิการทหารอากาศ