วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

พธ.ทอ.ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการพลาธิการและพัสดุ

เขียนโดย 

น.อ.ศรสิต กีรติพล เสธ.พธ.ทอ. พร้อมด้วยคณะตรวจเยี่ยม พธ.ทอ. ณ บน.๑, บน.๒๑, บน.๒๓, สร.เขาเขียว และ สร.ภูเขียว เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง และให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติภารกิจด้านพลาธิการและพัสดุ ของหน่วยรับการตรวจเยี่ยมให้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบฯ คำสั่ง และคู่มือฯ ที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ ๑๙ - ๒๓ ธ.ค.๕๙

อ่าน 267 เวลา

NaYoBy60 61policycoremailEnglishPracticeTestsImageinformation Services.gifebookUntitledrtaf mailalertIntranetvision58Guardbanner sst new banner quicklink RTAF Login
Shop1R60

ดำเนินการโดยหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพลาธิการทหารอากาศ

ลิขสิทธิ์ © 2559 กรมพลาธิการทหารอากาศ