อดีตเจ้ากรมพลาธิการทหารอากาศ

 

1      พล.อ.ต.เฟื่อง เฟื่องวุฒิราญ
        พ.ศ.๒๔๙๒ - ๒๔๙๘ 
2
    พล.อ.ต.เกียรติ มังคละพฤกษ์
          พ.ศ.๒๔๙๘ - ๒๕๑๓
 3
   พล.อ.ต.เรืองชัย กาญจนโภคิน
         พ.ศ.๒๕๑๓ - ๒๕๑๗
4
     พล.อ.ต.อำนวย สุมนะเศรณี
         พ.ศ.๒๕๑๗ - ๒๕๑๙
 5
        พล.อ.ต.วีระ ไทยกล้า
       พ.ศ.๒๕๑๙ - ๒๕๒๐
 6
        พล.อ.ต.สมศักดิ์ โชติกุล
          พ.ศ.๒๕๒๐ - ๒๕๒๒
 7
      พล.อ.ต.ประยุทธ เพิ่มทรัพย์
            พ.ศ.๒๕๒๒ - ๒๕๒๕
 8         พล.อ.ต.ม.ล.จิตรพี สุบรรณ
           พ.ศ.๒๕๒๕ - ๒๕๒๗
 9
    พล.อ.ต.ประเสริฐ สมรรคจันทร์
         พ.ศ.๒๕๒๗ - ๒๕๒๘

 10

       พล.อ.ต.ฝังพูม บุญเลี้ยง
         พ.ศ.๒๕๒๘ - ๒๕๓๑

 11

       พล.อ.ต.ไพบูลย์ ยอดกลกิจ
           พ.ศ.๒๕๓๑ - ๒๕๓๓

 12

         พล.อ.ต.วิญญัติ ปุตระเศรณี
            พ.ศ.๒๕๓๓ - ๒๕๓๕

 13

       พล.อ.ต.เกื้อกูล วัฒนศักดิ์
          พ.ศ.๒๕๓๕ - ๒๕๓๗

 14

     พล.อ.ต.ปราโมทย์ บุษยะมา
          พ.ศ.๒๕๓๗ - ๒๕๓๘

 15

           พล.อ.ต.ปอง มณีศิลป์
           พ.ศ.๒๕๓๘ - ๒๕๔๑

 16

           พล.อ.ต.อนุจิตร มีอิ่ม
           พ.ศ.๒๕๔๑ - ๒๕๔๔

17

          พล.อ.ต.ธิบดี เพ็งฉุย
         พ.ศ.๒๕๔๔ - ๒๕๔๗

18

       พล.อ.ต.บุญยฤทธิ์ เกิดสุข
          พ.ศ.๒๕๔๗ - ๒๕๔๘

19

       พล.อ.ต.พงษ์เพ็ญ เพ็ญแข
           พ.ศ.๒๕๔๘ - ๒๕๕๑

20

       พล.อ.ต.นิคม วงษ์ดรุณีย์
         พ.ศ.๒๕๕๑ - ๒๕๕๔

21

       พล.อ.ต.อนุพงศ์ ใจเอื้อ
        พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๕๖

22

    พล.อ.ต.พลินทร์ ทิมบรรเจิด
         พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๕๗

23

      พล.อ.ต.พีระพล แก้วมณีโชติ
          พ.ศ.๒๕๕๗ - ปัจจุบัน

 

NaYoBy60 61policycoremailEnglishPracticeTestsImageinformation Services.gifebookUntitledrtaf mailalertIntranetvision58Guardbanner sst new banner
Shop1Shop2

ดำเนินการโดยหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพลาธิการทหารอากาศ

ลิขสิทธิ์ © 2559 กรมพลาธิการทหารอากาศ