ข่าวประชาสัมพันธ์

๑๑ ก.ย.๖๐ กำหนดการประชุมทางวิชาการสายวิทยาการพัสดุnew2day

๑๑ ก.ย.๖๐ กำหนดการประชุมทางวิชาการสายวิทยาการพลาธิการด้านจัดหาnew2day

๑๑ ก.ย.๖๐ กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการประกอบเลี้ยงnew2day

๗ มิ.ย..๖๐ ผลการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรโควตานายทหารประทวนทำหน้าที่ในตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตรเหล่าทหารพลาธิการ และเหล่าทหารพัสดุ ปีงบประมาณ ๖๑ ขั้นสุดท้าย

๒๓ พ.ค.๖๐ วิธีป้องกัน Mulware Wannacry (มีความเสี่ยงต่อความเสียหายของข้อมูลสูงสุด) และวิธีป้องกันไวรัสเข้าแฟรชไดร์ฟ new2day

๘ พ.ค.๖๐ ขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก น.ประทวน เลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร โควตา น.ประทวน ทำหน้าที่ในตำแหน่ง น.สัญญาบัตร เหล่า พธ./พด. ปีงบประมาณ ๖๑ 

๒๙ มี.ค.๖๐ พธ.ทอ. ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ

๑๗ มี.ค.๖๐ พธ.ทอ. ประกาศรายชื่อเลือกสรรบุคลพนักงานราชการผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑

๒๑ ก.พ.๖๐ พธ.ทอ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ

๑ ก.พ.๖๐ เทปบันทึกการบรรยายย้อนหลัง เรื่อง “เทคโนโลยีสารสนเทศเครื่องมือขับเคลื่อนไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน”

๒๐ ม.ค.๖๐ พธ.ทอ. รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

๑๔ ธ.ค.๕๙ คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ)ที่ ๗๓-๕๙ เรื่องแก้ไขคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ)ที่ ๓๕-๕๗ ลง ๓๐ ก.ย.๕๗ เรี่อง คู่มือว่าด้วยการพัสดุของ ทอ.๒๕๕๗ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่๒)บทที่ ๒,๓ และ๒๒ ลง ๓๐ พ.ย.๕๙ 
๘ พ.ย.๕๙ หลักสูตรเจ้าหน้าที่พลาธิการรุ่นที่ ๒๗
๑๓ ก.ย.๕๙ ประกาศรับสมัครสมาชิก สส.ชสอ. รอบที่ 11/2559
๑๓ ก.ย.๕๙ สสอท. เปิดรับสมัครสมาชิก รอบ6/2559
๒๖ ส.ค.๕๙ รับสมัครข้าราชการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรตามโครงการศึกษาของ ทอ. สายวิทยาการพลาธิการ และพัสดุ ประจำปี ๖๐ 
๒๖ ส.ค.๕๙ ขอให้ส่งรายชื่อข้าราชการเข้าร่วมประชุมทางวิชาการสายวิทยาการพลาธิการ และพัสดุ
๒๖ มิ.ย.๕๘ แจ้งเตือนภัย Ransomware ล๊อครหัสไฟล์ข้อมูล
๒๖ มิ.ย.๕๘ คำสั่ง กห (ฉ) ที่ ๒๐๐-๕๘ ลง ๒๕ พ.ค.๕๘ เรื่อง การพัสดุ 
นทสส.พธ.ทอ. ประชาสัมพันธ์เรื่องระบบ INVS ต้องใช้ IE version 8 เท่านั้น

๒ มิ.ย.๕๘ วิธีแก้ไวรัสซ่อนไฟล์ใน FlashDrive 

กิจกรรม

11-09-2560 Hits:31 กิจกรรม จ.อ.ธนธรณ์ ปาทา

พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร

พล.อ.ต.พีระพล แก้วมณีโชติ จก.พธ.ทอ. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตรดังนี้เป็นว่าที่ ร.ท. จำนวน ๖ คน คือ ๑. ร.ต.เจษฎา เส็งจีน ๒. ร.ต.พลกฤต ธนะสังข์ ๓. ร.ต.วันชัย อุทัยชาติ ๔. ร.ต.ศรันย์ พันธ์อุ่น ๕. ร.ต.อนนท์ สุขมหันต์ ๖. ร.ต. สรายุทธ บูรณบุณย์เป็นว่าที่ ร.ต. จำนวน...

Read more

07-09-2560 Hits:1943 กิจกรรม น.ต.จตุจักร ไชยงค์

ห้องอาหารนายทหารสัญญาบัตร พธ.ทอ.

พธ.ทอ. กำหนดเปิดให้บริการห้องอาหารนายทหารสัญญาบัตร พธ.ทอ. ในวันที่ ๒๐ ต.ค. ๕๗ ขอเชิญข้าราชการสัญญาบัตร บุคคลทั่วไป มาลิ้มรสอาหารเลิศรสด้วยฝีมือการปรุงกับเชฟชื่อดัง ให้บริการอาหารประจำวัน ก๋วยเตี๋ยว สเต็ก สลัด ของหวาน และอาหารพิเศษอื่นๆ ในราคาที่ประหยัดคุ้มค่า เปิดให้บริการทุกวันทำการตั้งแต่เวลา ๑๑๐๐ - ๑๓๓๐

Read more

17-08-2560 Hits:153 กิจกรรม จ.อ.ธนธรณ์ ปาทา

พธ.ทอ. รับการตรวจเยี่ยม ผบ.ทอ.และคณะ ประจำปีงบประมาณ ๖๐

พล.อ.ต.พีระพล แก้วมณีโชติ จก.พธ.ทอ. และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ร่วมต้อนรับการตรวจเยี่ยมหน่วย พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง ผบ.ทอ. และคณะ เพื่อรับทราบภารกิจ, การจัดส่วนราชการ, สถานภาพกำลังพล, สถานภาพงบประมาณ, นโยบาย ผบ.ทอ.ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ และการนำนโยบายไปสู่ขั้นตอนการปฏืบัตืโดยมีตัวชี้วัดชัดเจน, ข้อขัดข้องข้อเสนอแนะ กิจการต่าง ๆ ของ พธ.ทอ. เมื่อ ๑๕ ส.ค.๖๐ เวลา ๑๓๐๐ ณ ผงน.พธ.ทอ.

Read more

11-08-2560 Hits:116 กิจกรรม จ.อ.ธนธรณ์ ปาทา

พธ.ทอ.จัดกิจกรรมทำความสะอาด (Big Cleaning Day)

น.อ.ศรสิต กีรติพล เสธ.พธ.ทอ. เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) อาคารสถานที่ทำงานและบริเวณพื้นที่รับผิดชอบให้มีความสะอาดเรียบร้อย เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินินาถ 

Read more

11-08-2560 Hits:179 กิจกรรม จ.อ.ธนธรณ์ ปาทา

พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรเจ้าหน้าที่พัสดุรุ่น ๔๑ สำหรับการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทร…

น.อ.ศรสิต กีรติพล เสธ.พธ.ทอ. เป็นประธานพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรเจ้าหน้าที่พัสดุรุ่น ๔๑ สำหรับการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระยะเวลาศึกษาระหว่าง ๑๖ พ.ค. - ๑๑ ส.ค.๖๐ โดยมีผู้เข้ารับการศึกษาเป็นข้าราชการชั้นยศ จ.ต- พ.อ.อ. และข้าราชการกลโหมพลเรือนต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร จำนวน ๔๐ คน วันที่ ๑๑ ส.ค.๖๐ เวลา ๐๙๓๐ ณ ห้องประชุม พธ.ทอ.๒

Read more

25-07-2560 Hits:94 กิจกรรม จ.อ.ธนธรณ์ ปาทา

พธ.ทอ.ร่วมกิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ ดอก

พธ.ทอ.ร่วมกิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ ดอก เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนเป็นการแสดงความอาลัยแด่พระองค์ท่าน เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารอเนกประสงค์ชาวฟ้า สโมสรทหารอากาศชั้นประทวน (ท่าดินแดง)

Read more

11-07-2560 Hits:194 กิจกรรม จ.อ.ธนธรณ์ ปาทา

พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร

พล.อ.ต.พีระพล แก้วมณีโชติ จก.พธ.ทอ. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตรดังนี้เป็นว่าที่ ร.อ. จำนวน ๑ คน คือ ๑. ร.ท.เอกจรัญ หน่ายมีเป็นว่าที่ ร.ท. จำนวน ๖ คน คือ ๑. ร.ต.นิวัฒน์ สร้อยพลอย ๒. ร.ต.พัศพงษ์ เนื้อเย็น ๓. ร.ต.วัชรินทร์ เจริญศิริ ๔. ร.ต.สนธยา ศรีโสภณ ๕...

Read more

25-05-2560 Hits:330 กิจกรรม จ.อ.ธนธรณ์ ปาทา

พิธีประดับเครื่องหมายยศ น.สัญญาบัตร และ น.ประทวน

พล.อ.ต.พีระพล แก้วมณีโชติ จก.พธ.ทอ. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตรดังนี้ เป็นว่าที่ น.ท. จำนวน ๑ คน คือ น.ต.ณรงค์ ศรีอาจ เป็นว่าที่ ร.อ. จำนวน ๑ คน คือ ร.ท.ศักรินทร์ ไกรรส  เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ค.๖๐ เวลา ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม พธ.ทอ.๓  

Read more

05-05-2560 Hits:294 กิจกรรม จ.อ.ธนธรณ์ ปาทา

พืธีมอบทุนการศึกษา พธ.ทอ.ประจำปี ๖๐

พล.อ.ต.พีระพล แก้วมณีโชติ จก.พธ.ทอ. เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาของ ทอ.ประจำปี ๖๐ จำนวน ๙๕ ทุน วันที่ ๕ พ.ค.๖๐ ณ ห้องประชุม พธ.ทอ.๒

Read more

05-05-2560 Hits:263 กิจกรรม จ.อ.ธนธรณ์ ปาทา

พิธีปิดโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่บริการอาหารและจัดเลี้ยง

พล.อ.ต.พีระพล แก้วมณีโชติ จก.พธ.ทอ. เป็นประธานกล่าวปิดโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่บริการอาหารและจัดเลี้ยง ระยะเวลา ๗๐ ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา ๑๘ เม.ย. - ๒ พ.ค.๖๐ ณ ห้องเรียน กวก.พธ.ทอ. โดยมีผู้เข้าฝึกอบรมจำนวน ๒๐ คน เมื่อวันที่ ๒ พ.ค.๖๐  เวลา ๐๙๐๐ น.

Read more

28-04-2560 Hits:214 กิจกรรม จ.อ.ธนธรณ์ ปาทา

พธ.ทอ. ต้อนรับคณะอาจารย์และนายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่น ๖๑

พธ.ทอ. ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่น ๖๑ เข้าเยี่ยมชมกิจการและรับฟังบรรยายสรุปกิจการของ พธ.ทอ. วันที่ ๒๘ เม.ย.๖๐ เวลา ๑๐๐๐ น ณ ห้องประชุม พธ.ทอ.๑

Read more

20-04-2560 Hits:396 กิจกรรม จ.อ.ธนธรณ์ ปาทา

พิธีประดับเครื่องหมายยศ น.สัญญาบัตร น.ประทวน

พล.อ.ต พีระพล แก้วมณีโชติ  จก.พธ.ทอ. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร ๑ คน เป็นว่าที่ ร.ท.อทิมาศ อำนวยชัย นายทหารชั้นประทวนเป็นจ่าอากาศตรี และจ่าอากาศตรีหญิง ๗ คน ๑.นายณัฐพล สุขสำราญ ๒.นายพุทธินันท์ แก้วสุข ๓.นายภัทรภณ จันทระ ๔.นายภุชงค์ สายศร ๕.นางสาวอัญชลี เมยขุนทด ๖.นางสาวสุภาพร ตะโกอินทร์ ๗.นางสาวอัญชลี เมยขุนทด

Read more

19-04-2560 Hits:295 กิจกรรม จ.อ.ธนธรณ์ ปาทา

พธ.ทอ.เปิดโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่บริการอาหารและจัดเลี้ยง

พล.อ.ต.พีระพล แก้วมณีโชติ จก.พธ.ทอ. เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่บริการอาหารและจัดเลี้ยง ระยะเวลา ๗๐ ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา ๑๘ เม.ย. - ๒ พ.ค.๖๐ ณ ห้องเรียน กวก.พธ.ทอ. โดยมีผู้เข้าฝึกอบรมจำนวน ๒๐ คน เมื่อวันที่ ๑๘ เม.ย.๖๐  เวลา ๐๙๐๐ น.

Read more

18-04-2560 Hits:304 กิจกรรม จ.อ.ธนธรณ์ ปาทา

พิธีรดน้ำ-ขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ พธ.ทอ.

น.อ.สุระ ไชโย รอง จก.พธ.ทอ. เป็นประธานกล่าวพิธีรดน้ำ - ขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ พธ.ทอ. โดยมีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พธ.ทอ. ร่วมพิธีเมื่อวันที่ ๑๑ เม.ย.๖๐ เวลา ๑๐๐๐ น. ณ บริเวณหน้า กรง.พธ.ทอ.

Read more

07-04-2560 Hits:250 กิจกรรม จ.อ.ธนธรณ์ ปาทา

พธ.ทอ. ได้รับรางวัลชมเชยผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี ๕๙ จำนวน ๒ รางวัล

พธ.ทอ. ได้รับโล่รางวัลใบประกาศเกียรติคุณ และทุนสนับสุนการศึกษาวิจัยและพัฒนาผลงานประดิษฐ์คิดค้นและบทความทางวิชาการของ ทอ. เรื่อง ถึงเท้าป้องกันแบคทีเรียและไมโครแคปซูลกลิ่นหอม และเรื่อง เตาประกอบอาหารลดอายุการผุกร่อนและประหยัดพลังงาน เจ้าของผลงานคือ กองวิทยาการ กรมพลาธิการทหารอากาศ 

Read more

24-03-2560 Hits:190 กิจกรรม จ.อ.ธนธรณ์ ปาทา

พธ.ทอ.รับการตรวจเยี่ยมฝ่ายอำนวยสายวิทยาการด้านส่งกำลังบำรุง ปี ๖๐

พล.อ.ต.พีระพล แก้วมณีโชติ จก.พธ.ทอ. ให้การต้อนรับ พล.อ.ท.ชาญยุทธ ศิริธรรมกุล จก.กบ.ทอ. และคณะตรวจเยี่ยมฝ่ายอำนวยการและสายวิทยาการด้านส่งกำลังบำรุงในปีงบประมาณ ๖๐ กบ.ทอ. เพื่อการพัฒนา/ปัญหาข้อขัดข้องสายวิทยาการด้านส่งกำลังบำรุง ของ พธ.ทอ. วันที่ ๒๔ มี.ค.๖๐  เวลา ๐๘๔๐ ณ อาคารกองบังคับการ พธ.ทอ.

Read more

13-03-2560 Hits:259 กิจกรรม จ.อ.ธนธรณ์ ปาทา

พธ.ทอ.ต้อนรับคณะตรวจเยียมสายวิทยาการการเงิน

พล.อ.ต.เสนาะ พรรณพิกุล จก.กง.ทอ. และคณะตรวจเยี่ยมสายวิทยาการการเงิน โดยมี พล.อ.ต. พีระพล แก้วมณีโชติ จก.พธ.ทอ. และข้าราชการ พธ.ทอ. ให้การต้อนรับเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงาน, ปัญหาและข้อขัดข้องต่าง ๆ   ณ ห้องประชุม พธ.ทอ.๑ วันที่ ๓ มี.ค. ๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.

Read more

01-03-2560 Hits:413 กิจกรรม จ.อ.ธนธรณ์ ปาทา

พธ.ทอ. เปิดการศึกษาหลักสูตรเจ้าหน้าที่พลาธิการ รุ่น ๒๗

พล.อ.ต.พีระพล แก้วมณีโชติ จก.พธ.ทอ. เป็นประธานเปิดการศึกษาหลักสูตรเจ้าหน้าที่พลาธิการ รุ่น ๒๗ ระยะเวลา ๑๒ สัปดาห์ ระหว่าง ๑๕ พ.ย.๕๙ - ๑๗ ก.พ.๖๐ ณ ห้องเรียน กวก.พธ.ทอ. ผู้เข้ารับการศึกษาเป็นข้าราชการชั้นยศ จ.ต. - พ.อ.อ. จำนวน ๓๐ คน

Read more

23-02-2560 Hits:275 กิจกรรม จ.อ.ธนธรณ์ ปาทา

พธ.ทอ. เข้าตรวจเยี่ยมกองบิน ๕ และ โรงเรียนการบิน

นาวาอากาศเอก ศรสิต กีรติพล เสนาธิการพลาธิการทหารอากาศ และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมกองบิน ๕ ตั้งแต่วันที่ ๒๐-๒๑ กุมพาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยมี นาวาอากาศเอก สืบสกุล จงรักษ์ รองผู้บังคับการกองบิน ๕ ให้การต้อนรับ และนาวาอากาศเอกพิเศษศักดิ์ บุญรัตน์ รองผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน บรรยายสรุป ณ ห้องประชุม  กองบิน ๕ และโรงเรียนการบิน  ตั้งแต่วันที่ ๒๐-๒๑ ก.พ.๖๐

Read more

31-01-2560 Hits:334 กิจกรรม จ.อ.ธนธรณ์ ปาทา

พธ.ทอ. เข้าตรวจเยี่ยมกองบิน ๔๖ และ กองบิน ๔๑

พลอากาศตรี พีระพล แก้วมณีโชติ เจ้ากรมพลาธิการทหารอากาศ และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมกองบิน ๔๖ ตั้งแต่วันที่ ๒๔-๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ โดยมี นาวาอากาศเอก ขจรฤทธิ์ แก้วอำไพ ผู้บังคับการกองบิน ๔๖ ให้การต้อนรับ และนาวาอากาศเอก ภาณุวัตร เรืองประยูร รองผู้บังคับการ กองบิน ๔๖ บรรยายสรุป ณ ห้องประชุม ๔๐๖ กองบิน ๔๖ และกองบิน...

Read more

09-01-2560 Hits:308 กิจกรรม จ.อ.ธนธรณ์ ปาทา

พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวน

พล.อ.ต. พีระพล แก้วมณีโชติ จก.พธ.ทอ. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวน โดยมีข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร พธ.ทอ. แต่งตั้งยศเป็นจ่าอากาศตรี ๕ คน และ จ่าอากาศตรีหญิง ๗ คน

Read more

09-01-2560 Hits:260 กิจกรรม จ.อ.ธนธรณ์ ปาทา

พธ.ทอ. จัดงานวันปีใหม่ประจำปี ๖๐

พล.อ.ต.พีระพล แก้วมณีโชติ จก.พธ.ทอ. เป็นประธานจัดงานวันขึ้นปีใหม่ พธ.ทอ. ประจำปี ๖๐ โดยมีพิธีสงฆ์ ๐๗๓๐ ณ ห้อง ประชุมพธ.ทอ.๒ พิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง บริเวณหน้าตึกกองบังคับการ พธ.ทอ. พิธีสักการะศาล พล.อ.อ.เกียรติ มังคละพฤกษ์ พิธีสักการะศาลเจ้าแม่โพธิ์งาม และ จัดเลี้ยงอาหารแบบออกร้านมื้อกลางวัน เวลา ๑๑๓๐ ณ ด้านหน้า กรง.พธ.ทอ. ให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ พธ.ทอ.วันที่ ๙...

Read more

30-12-2559 Hits:247 กิจกรรม จ.อ.ธนธรณ์ ปาทา

พิธีปิดการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานด้านจัดหา

น.อ.สุระ ไชโย รอง จก.พธ.ทอ. เป็นประธานกล่าวปิดการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานด้านจัดหา ระยะเวลาการฝึกอบรม ๔ สัปดาห์ ระหว่าง ๑ - ๓๐ ธ.ค.๕๙ จำนวน ๒๐ คน วันที่ ๓๐ ธ.ค.๕๙ เวลา ๐๙๐๐ ณ ห้องเรียนกวก.พธ.ทอ.

Read more

29-12-2559 Hits:267 กิจกรรม จ.อ.ธนธรณ์ ปาทา

พธ.ทอ.ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการพลาธิการและพัสดุ

น.อ.ศรสิต กีรติพล เสธ.พธ.ทอ. พร้อมด้วยคณะตรวจเยี่ยม พธ.ทอ. ณ บน.๑, บน.๒๑, บน.๒๓, สร.เขาเขียว และ สร.ภูเขียว เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง และให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติภารกิจด้านพลาธิการและพัสดุ ของหน่วยรับการตรวจเยี่ยมให้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบฯ คำสั่ง และคู่มือฯ ที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ ๑๙ - ๒๓ ธ.ค.๕๙

Read more

29-12-2559 Hits:285 กิจกรรม จ.อ.ธนธรณ์ ปาทา

พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร

พล.อ.ต. พีระพล แก้วมณีโชติ จก.พธ.ทอ. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร จำนวน ๒ คน  เป็นว่าที่ น.ท. จำนวน ๑ คน คือ น.ต.ศักดิ์ศิลป์ ช่วงทอง เป็นว่าที่ ร.ท. จำนวน ๑ คน คือ ร.ต.วายุกร ทอมอร่าม เมื่อวันที่ ๒๘ ธ.ค.๕๙ ณ ห้องประชุม พธ.ทอ.๑ เวลา ๐๙๐๐ น. 

Read more

28-12-2559 Hits:170 กิจกรรม จ.อ.ธนธรณ์ ปาทา

พธ.ทอ.รับการตรวจติดตามความคืบหน้าผลการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ จร.ทอ.

น.อ.สุระ ไชโย  รอง จก.พธ.ทอ. ให้การต้อนรับคณะ จร.ทอ. เพื่อตรวจติดตามความคืบหน้าผลการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ จร.ทอ. นำเสนอข้อมูลในที่ประชุมให้แก่ จร.ทอ. ทราบข้อแก้ไข ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย วันที่ ๒๖ ธ.ค.๕๙ เวลา ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม พธ.ทอ.๓

Read more

28-12-2559 Hits:146 กิจกรรม จ.อ.ธนธรณ์ ปาทา

พธ.ทอ.ต้อนรับคณะตรวจเยียมสายวิทยาการการปลัดบัญชี

พล.อ.ท.สุทัศน์ แสงเดชะ ปช.ทอ. และคณะตรวจเยี่ยมสายวิทยาการการปลัดบัญชี โดยมี พล.อ.ต. พีระพล แก้วมณีโชติ จก.พธ.ทอ. และข้าราชการ พธ.ทอ. ให้การต้อนรับเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงาน, ปัญหาและข้อขัดข้องต่าง ๆ   ณ ห้องประชุม พธ.ทอ.๑ วันที่ ๑๖ ธ.๕. ๕๙ เวลา ๐๙.๔๕ น.

Read more

31-10-2559 Hits:224 กิจกรรม จ.อ.ธนธรณ์ ปาทา

พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร

พล.อ.ต.พีระพล แก้วมณีโชติ จก.พธ.ทอ. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศเป็น ว่าที่เรืออากาศเอกหญิง ๑ คน โดยมี ร.ท.หญิง รณกมล กันหา เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ วันที่ ๓๑ ต.ค.๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม พธ.ทอ.๑

Read more

26-10-2559 Hits:176 กิจกรรม จ.อ.ธนธรณ์ ปาทา

พธ.ทอ. ร่วมลงนามแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พลอากาศตรี พีระพล แก้วมณีโชติ เจ้ากรมพลาธิการทหารอากาศ นำข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และ พนักงานราชการ พธ.ทอ.ร่วมลงนามแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ กรมพลาธิการทหารอากาศ

Read more

19-10-2559 Hits:184 กิจกรรม จ.อ.ธนธรณ์ ปาทา

การตรวจเยี่ยมส่วนราชการ พธ.ทอ. ของ จก.พธ.ทอ. ประจำปีงบประมาณ ๖๐

พล.อ.ต.พีระพล แก้วมณีโชติ จก.พธ.ทอ. พร้อมด้วยคณะตรวจเยียมฯ  เพื่อมอบนโยบาย ทำความเข้าใจ รับทราบปัญหาข้อขัดข้อง และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการปฏิบัติราชการ การพัฒนาหน่วย ตลอดจนร่วมพิจารณาป้องกันปัญหาข้อขัดข้องที่อาจเกิดขึ้น ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๒๕ ต.ค.๕๙ เวลา ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม นขต.พธ.ทอ.

Read more

12-10-2559 Hits:166 กิจกรรม จ.อ.ธนธรณ์ ปาทา

พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร

พล.อ.ต.พีระพล แก้วมณีโชติ จก.พธ.ทอ. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศเป็น ว่าที่เรืออากาศตรี ๒ คน โดยมี พ.อ.อ.ประสาท ดำทองสุกพ.อ.อ.หญิง สุจิตรา พันธ์ประดิษฐ์ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ วันที่ ๑๒ ต.ค.๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม พธ.ทอ.๑

Read more

29-09-2559 Hits:119 กิจกรรม จ.อ.ธนธรณ์ ปาทา

กรง.พธ.ทอ. ซ้อมดับเพลิง

กรง.พธ.ทอ. ร่วมซ้อมดับเพลิงเพื่อป้องกันเหตุเพลิงไหม้ให้กำลังพลสามารถแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที วันที่ ๒๙ ก.ย.๕๙ เวลา ๐๙๓๐ ณ  กองโรงงาน พธ.ทอ.

Read more

NaYoBy60 61policycoremailEnglishPracticeTestsImageinformation Services.gifebookUntitledrtaf mailalertIntranetvision58Guardbanner sst new banner quicklink RTAF Login
Shop1R60

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

 

ดำเนินการโดยหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพลาธิการทหารอากาศ

ลิขสิทธิ์ © 2559 กรมพลาธิการทหารอากาศ