ข่าวประชาสัมพันธ์

๒ พ.ย.๖๐ พธ.ทอ. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการnew2day

๑๑ ก.ย.๖๐ กำหนดการประชุมทางวิชาการสายวิทยาการพัสดุnew2day

๑๑ ก.ย.๖๐ กำหนดการประชุมทางวิชาการสายวิทยาการพลาธิการด้านจัดหาnew2day

๑๑ ก.ย.๖๐ กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการประกอบเลี้ยงnew2day

๗ มิ.ย.๖๐ ผลการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรโควตานายทหารประทวนทำหน้าที่ในตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตรเหล่าทหารพลาธิการ และเหล่าทหารพัสดุ ปีงบประมาณ ๖๑ ขั้นสุดท้าย

๒๓ พ.ค.๖๐ วิธีป้องกัน Mulware Wannacry (มีความเสี่ยงต่อความเสียหายของข้อมูลสูงสุด) และวิธีป้องกันไวรัสเข้าแฟรชไดร์ฟ new2day

๑ ก.พ.๖๐ เทปบันทึกการบรรยายย้อนหลัง เรื่อง “เทคโนโลยีสารสนเทศเครื่องมือขับเคลื่อนไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน”

๑๔ ธ.ค.๕๙ คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ)ที่ ๗๓-๕๙ เรื่องแก้ไขคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ)ที่ ๓๕-๕๗ ลง ๓๐ ก.ย.๕๗ เรี่อง คู่มือว่าด้วยการพัสดุของ ทอ.๒๕๕๗ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่๒)บทที่ ๒,๓ และ๒๒ ลง ๓๐ พ.ย.๕๙ 
๒๖ มิ.ย.๕๘ แจ้งเตือนภัย Ransomware ล๊อครหัสไฟล์ข้อมูล

๒ มิ.ย.๕๘ วิธีแก้ไวรัสซ่อนไฟล์ใน FlashDrive 

กิจกรรม

09-11-2560 Hits:62 กิจกรรม Admin

สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมพลาธิการทหารอากาศ จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐

สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมพลาธิการทหารอากาศ จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อรายงานผลกิจการ ประจำปี ๖๐ ให้แก่สมาชิกทราบ วันที่ ๙ พ.ย.๖๐ ณ ห้องประชุม พธ.ทอ.๒

Read more

09-11-2560 Hits:55 กิจกรรม Admin

พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวน

น.อ.อนันต์ ผาสุข เสธ.พธ.ทอ. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวน สังกัด บก.พธ.ทอ. เป็นจ่าอากาศเอกหญิง ๑ คน  ได้แก่ จ.ท.หญิงฏาณิพัฐ ภัทร์รพีย์ เป็น จ่าอากาศโทหญิง ๑ คน ได้แก่ จ.ต.หญิง ณัฐกฤตา มะโนสุวรรณ วันที่ ๙ พ.ย.๖๐ เวลา ๐๘๓๐ ณ ห้องประชุม พธ.ทอ.๑

Read more

06-11-2560 Hits:45 กิจกรรม Admin

พิธีเปิดโครงการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของกำลังพล พธ.ทอ.

น.อ.ยุทธ นวลพลอย ผอ.กวก.พธ.ทอ.  เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของกำลังพล พธ.ทอ. ระยะเวลา ๕๐ ชม. ตั้งแต่ ๒ พ.ย. - ๑๘ ธ.ค.๖๐ ณ ศูนย์การเรียนรู้การจัดซื้อจัดจ้าง กวก.พธ.ทอ. มีผู้เข้าร่วมโครงการข้าราชการชั้นยศ จ.ต. - น.ท. ลูกจากประจำ และหนักงานราชการ จำนวน ๒๐ คน เมื่อวันที่ ๒ พ.ย.๖๐

Read more

06-11-2560 Hits:95 กิจกรรม Admin

พธ.ทอ.เปิดการประชุมทางวิชาการสายวิทยาการพลาธิการด้านการจัดหา

น.อ.ศรสิต กีรติพล รอง จก.พธ.ทอ. เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมทางวิชาการสายวิทยาการพลาธิการด้านการจัดหา เพื่อเสริมสร้างความรู้ความชำนาญด้านการจัดหาแก่กำลังพล ทอ. โดยมีระยะเวลา ๒ วัน ตั้งแต่ ๑ - ๒ พ.ย.๖๐ มีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นข้าราชการชั้นยศ จ.ต. - น.ท. และพนักงานราชการ จำนวน ๖๐ คน วันที่ ๑ พ.ย.๖๐ เวลา ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม...

Read more

31-10-2560 Hits:92 กิจกรรม Admin

พิธีรับ - ส่งหน้าที่เจ้ากรมพลาธิการทหารอากาศ

พล.อ.ต.พีระพล แก้วมณีโชติ จก.พธ.ทอ. ทำพิธีส่งมอบหน้าที่ จก.พธ.ทอ. ให้แก่ น.อ.สุระ ไชโย รอง จก.พธ.ทอ. ที่ได้รับพระราชทานโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง จก.พธ.ทอ. เมื่อวันอังคารที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ,๑๑๐๐ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารกองบังคับการ กรมพลาธิการทหารอากาศ

Read more

31-10-2560 Hits:107 กิจกรรม Admin

พธ.ทอ. รับการตรวจเยี่ยม ผบ.ทอ.และคณะ ประจำปีงบประมาณ ๖๐

พล.อ.ต.พีระพล แก้วมณีโชติ จก.พธ.ทอ. และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ร่วมต้อนรับการตรวจเยี่ยมหน่วย พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง ผบ.ทอ. และคณะ เพื่อรับทราบภารกิจ, การจัดส่วนราชการ, สถานภาพกำลังพล, สถานภาพงบประมาณ, นโยบาย ผบ.ทอ.ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ และการนำนโยบายไปสู่ขั้นตอนการปฏืบัตืโดยมีตัวชี้วัดชัดเจน, ข้อขัดข้องข้อเสนอแนะ กิจการต่าง ๆ ของ พธ.ทอ. เมื่อ ๑๕ ส.ค.๖๐ เวลา ๑๓๐๐ ณ ผงน.พธ.ทอ.

Read more

NaYoBy60 61policycoremailEnglishPracticeTestsImageinformation Services.gifebookUntitledrtaf mailalertIntranetvision58Guardbanner sst new banner quicklink RTAF Login
Shop1R60

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

 

ดำเนินการโดยหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพลาธิการทหารอากาศ

ลิขสิทธิ์ © 2559 กรมพลาธิการทหารอากาศ